1. Algemeen

MILA Vitaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. MILA Vitaal gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verzamelde Gegevens

Bij het gebruik van onze diensten kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

3. Doel van Gegevensverzameling

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, met name voor het verstrekken van persoonlijk dieetadvies. Indien noodzakelijk, kunnen we ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerken, maar uitsluitend wanneer dit essentieel is voor uw behandeling. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar na beëindiging van de behandeling, conform de wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

5. Delen met Derden

Bij MILA Vitaal zullen wij uw gegevens, indien nodig en met uw toestemming, delen met andere zorgverleners, specifiek voor behandeldoelen zoals het verstrekken van rapportages aan uw verwijzer of bij overdracht naar een andere instelling tijdens opname. MILA Vitaal heeft overeenkomsten gesloten met andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht veilig en beveiligd verloopt.

6. Rechten van de Betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@milavitaal.nl. Legitimatie is vereist om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

7. Beveiliging

MILA Vitaal neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Uw gegevens worden opgeslagen bij een ICT-hostingorganisatie met wie wij een overeenkomst hebben voor beveiliging en vertrouwelijkheid.

8. Contact

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via mail info@milavitaal.nl

9. Autoriteit Persoonsgegevens

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.