1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en behandelingen die door de diëtist van MILA Vitaal aan haar cliënten wordt aangeboden. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
MILA Vitaal: de eenmanszaak MILA Vitaal, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90626710.

Diëtist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 19107664189, en tevens lid van de Nederlandse Diëtisten Coöperatie (DCN).

Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.

2. Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of verzetten. Helaas kunnen wij voor ziekte geen uitzondering maken op deze regel. Dit kan via Whatsapp, mail of de online agenda op deze website. De geplande tijd van een niet (tijdig) afgezegde afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen en zijn dus voor uw eigen rekening. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag gaat de termijn van 24 uur in om 17:00 uur op de laatste voorgaande werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17:00 uur op de voorgaande vrijdag telefonisch of via de online-agenda te worden afgezegd.

3. Vergoeding
Vanuit de basiszorgverzekering wordt drie uur behandeltijd per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding wordt echter verrekend met uw eigen risico. Voedingsvoorlichting kan eventueel worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars; daarom is de cliënt verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar. De vergoeding varieert tussen 70-100%, afhankelijk van uw polis. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de inhoud van uw verzekeringspolis te kennen en te begrijpen welk deel van de dieetadvisering vergoed wordt vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

4. Tarieven
De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De meest actuele informatie over onze tarieven leest u op onze website

5. Tariefaanpassingen
MILA Vitaal heeft het recht de tarieven op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Indien de tarieven stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving is hierbij uitgesloten.

6. Facturering
Facturering vindt plaats nadat u een consult heeft gehad. U ontvangt een factuur die u direct aan ons dient te voldoen via een betaalverzoek of overboeking. Mocht het bedrag niet direct overgemaakt kunnen worden, dan dient de betaling van het betaalverzoek of de factuur binnen 7 dagen plaats te vinden. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de vermelde datum op de declaratie heeft voldaan, wordt u door MILA Vitaal in gebreke gesteld en krijgt u een termijn om alsnog te betalen. Bij uitblijven van tijdige betaling wordt u geacht in verzuim te zijn.

7. Betalingsvoorwaarden
Indien de klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, is deze automatisch in verzuim en verschuldigd wettelijke rente. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot aan de volledige betaling. Bovendien kunnen eventuele incassokosten die verband houden met het innen van het verschuldigde bedrag bij de klant in rekening worden gebracht.

8. Behandeltijd
De tarieven die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst zijn gebaseerd op de totale behandeltijd, die bestaat uit twee componenten:
 
  • Contacttijd: Dit is de tijd waarbij de cliënt direct aanwezig is tijdens het consult, ook wel de direct cliëntgebonden tijd genoemd.
  • Individueel dieetvoorschrift: Dit omvat de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Deze fase vindt doorgaans plaats zonder de aanwezigheid van de cliënt en wordt indirect patiëntgebonden tijd genoemd.
Een consult bestaat uit zowel contacttijd als, indien nodig, een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

9. Directe Toegankelijkheid Diëtiek (DTD)
MILA Vitaal is direct toegankelijk, dat wil zeggen zonder verwijsbrief van een (huis)arts. Wanneer u voor het eerst komt, vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Dit hangt van de klacht zelf af, maar mogelijk spelen er ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de dieetbehandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts.

10. Totstandkoming van de overeenkomt
De overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat de cliënt de door MILA Vitaal gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van MILA Vitaal of zodra MILA Vitaal met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

11. Beëindigen behandeling
Beide partijen hebben ten allen tijde het recht om de behandeling te beëindigen als deze niet de gewenste resultaten oplevert of als er sprake is van een onprettige behandelrelatie. Beide partijen informeren elkaar tijdig over dergelijke beslissingen.

12. Aansprakelijkheid
Het advies van MILA Vitaal is gericht op het behalen van resultaten, maar zonder de garantie van specifieke uitkomsten. MILA Vitaal wijst elke aansprakelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van, of in relatie tot, de implementatie door de cliënt van de verstrekte adviezen, behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van MILA Vitaal. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om accurate en volledige medische informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op de dieetbehandeling, evenals informatie over het gebruik van medicatie en voedingssupplementen.

13. Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening en komen we gezamenlijk niet tot een oplossing, dan heeft MILA Vitaal het recht de behandeling te beëindigen. U wordt hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. Het staat u vrij om eventuele klachten te melden bij het Klachtenloket Paramedici, bereikbaar via e-mail (info@klachtenloketparamedici.nl) of telefonisch op 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).

14. Privacy
Bij MILA Vitaal behandelen we uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, en wij volgen strikt de geldende regels. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring, die u kunt opvragen bij onze diëtist.

15. Copyright
Informatie, hulpmiddelen, brochures en behandelplannen zijn vertrouwelijk en mogen niet worden gedeeld met anderen. Bovendien is het niet toegestaan om teksten en afbeeldingen over te nemen voor persoonlijk gebruik. Uw begrip en medewerking bij het respecteren van de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie worden zeer gewaardeerd.

16. Wijzigingen algemene voorwaarden
MILA Vitaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen cliënten minimaal 2 weken van tevoren informeren over belangrijke wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal direct beschikbaar zijn op onze website. We streven naar transparantie en houden u op de hoogte van eventuele aanpassingen die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening. Deze voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2024.